Estatuts de l’SPC

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS: DENOMINACIÓ, ÀMBIT TERRITORIAL I FUNCIONAL, DURADA, DOMICILI I FINALITATS